روند طراحی پارک آبی

1.      در مرحله اول کارفرما پس از مراجعه به یکی از شرکت هایی که در زمینه ساخت پارک آبی فعالیت دارند ، نظر خود را راجع به ایده خود به پیمانکار اعلام می نمایند.


 

2.      در مرحله بعد تیم طراحی شرکت به محل اجرای پروژه مراجعه نموده تا از نزدیک محل اجرای پروژه را مورد بازدید و بررسی فنی قرار داده  تا  ابعاد واندازه های محل نصب تجهیزات و یا محوطه استخر  را جهت تهیه نقشه محاسبه نمایند.

3.      پس از اندازه گیری ابعاد استخر تیم طراحی اقدام به تهیه نقشه، طبق بر  وضعیت موجود استخر نموده و با توجه به ابعاد استخر،سرسره هایی که قابلیت نصب در استخر مذکور را دارند به کارفرما پیشنهاد خواهد د اد.

 


 

 4.      پس از اتفاق نظر روی نوع سرسره ، تیم طراحی شروع به تهیه نقشه های سه بعدی و اجرایی برای مجموعه می کند که مبنای اصلی در انجام کار است.که در آن ارتفاع سرسره ، محل ستون های سازه سرسره ، رنگ سرسره و . . . مشخص میشود.طرح های ارائه شده پیشنهادی بوده و قابل تغییر در نوع ، شیب ،ارتفاع و رنگ میباشد.

 

 

xxx
xxx
xxx porn
xnxx india
xnxx
xxx
xxx